**  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย์ **
กลับหน้าแรก

ประวัติ นโยบาย การแบ่งส่วน SWOT แผนพัฒนา กองกลาง กลยุทธ์  กลวิธี   บุคลากร     
 
 

 
        


1. งานสารบรรณและธุรการ
2.  งานเลขานุการ
3.  งานประชาสัมพันธ์
4.  งานโสตทัศนูปกรณ์
5.  งานทรัพย์สินและจัดหารายได้
6.  งานคลัง
7.  งานพัสด
8.  งานอาคารสถานที่
9.  งานยานพาหนะ
10. งานรักษาความปลอดภัย

     
       กลยุทธ์ ในการพัฒนางานภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 ด้านคือ ระบบการบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และการพัฒนาบุคลากร

       กลยุทธ์ที่ 1 มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้
                         และ มีประสิทธิภาพสูงสุด
       กลยุทธ์ที่ 2 รวบรวมและจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัย ถูกต้อง เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภายในและภายนอก        
                         เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
       กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนา บุคลากรให้มีความก้าวหน้าตามสายงานอาชีพและศักยภาพ

 
   1. งานสารบรรณและธุรการ สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาสำคัญ
 1. ไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร
 2. บุคลากรขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
 3. หน่วยงานที่ขอไปราชการ  หรือต้องการใช้ห้องประชุม  ไม่แนบต้นเรื่องหรือไม่มีการจองห้องประชุมล่วงหน้า

   กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

  1. จัดทำนโยบายและแผนบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน และบุคลากรมีส่วนร่วมได้รับการยอมรับจากผู้บริหาร
  2. นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานเพื่อให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
  3. แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานให้บุคลากร เพื่อให้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. มีแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เกิดจากกระบวนมีส่วนร่วม
    ของบุคลากรและผ่านการเห็นชอบจากฝ่ายบริหาร 1 ฉบับ
2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ

 2. งานเลขานุการ สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาสำคัญ

 1. มีการประชุมของฝ่ายบริหารพร้อมกัน ทำให้บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละห้องประชุม
 2. การจัดเตรียมเอกสารการประชุมต้องรอจากผู้เกี่ยวข้อง ทำให้การจัดเตรียมเอกสารล่าช้าต้องดำเนินการจัดเตรียมด้วยความเร่งรีบ


  กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

   1. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำเรื่องเพื่อเข้าที่ประชุมให้จัดส่งเอกสารให้งานเลขานุการภายในเวลาที่กำหนด
   2. มีการจัดทำตารางกำหนดการประชุมที่ต้องประชุมเป็นประจำ เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. การจัดเตรียมเอกสารการประชุม  มีความสมบูรณ์ 
 2. ทุกส่วนราชการสามารถรับทราบได้ถึงกำหนดการประชุม
  ในแต่ละการประชุม 
   3. งานประชาสัมพันธ์ สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาสำคัญ
 1. เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตข่าวไม่ทันสมัย ทำให้การผลิตข่าวคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
 2. การจัดส่งบุคลากรเพื่อให้บริการถ่ายภาพตามงานต่าง ๆ มีบุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องออกไปปฏิบัติงานหลายพื้นที่ และต้องมีพนักงานสำหรับให้บริการในสำนักงานตลอดเวลา

   กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

   1. จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ในการผลิตข่าว ทดแทนการจ้างเอกชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการจัดทำ
   2. จัดทำหนังสือแจ้งหน่วยงานที่ต้องการให้งานประชาสัมพันธ์ไปให้บริการในการถ่ายภาพแสดงความต้องการล่วงหน้า เพื่อจักได้จัด
       ตารางคิวได้อย่างลงตัว
ตัวชี้วัดความสำเร็จ


1. มีอุปกรณ์เทคโนโลยีในการผลิตข่าว ที่ทันสมัย
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการ

 
   4. งานโสตทัศนูปกรณ์ สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาสำคัญ
 1. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละห้องเรียน ไม่แจ้งล่วงหน้า
  ถึงความประสงค์ในการขอใช้อุปกรณ์โสต ทำให้เจ้าหน้าที่
  ไม่สามารถจัดเตรียมได้ทันความต้องการใช้งานของผู้สอน
 2. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ขัดข้อง กะทันหัน และไม่มีวัสดุ
  สำรองไว้ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากวัสดุบางชิ้น
  ราคาสูง
 3. ผู้สอนใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ไม่มีความชำนาญ ทำให้
  อายุการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นสั้นลง  กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

  1. ขอความร่วมมือจากผู้สอนให้แจ้งความต้องการใช้อุปกรณ์ล่วงหน้า
  2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ไว้อย่างเพียงพอ
  3. เขียนขั้นตอนการใช้งานอย่างง่าย ๆ ติดไว้กับอุปกรณ์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนดูตามขั้นตอนการปฏิบัติ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.  การให้บริการแก่ผู้สอนมีประสิทธิภาพ  และพึงพอใจมากขึ้น
2.  อุปกรณ์โสตฯ   มีอายุการใช้งานนานขึ้น

 
   5. งานทรัพย์สินและจัดหารายได้ สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหา
       สำคัญ
 1. พนักงานผู้ดูแลโครงการขาดความรู้และประสบการณ์ในเชิงธุรกิจ
 2. ลักษณะการบริหารโครงการต้องจัดการเชิงธุรกิจแต่ยังต้องอิง
  ระบบราชการทำให้ขาดความคล่องตัว   ในการบริหารจัดการ
 3. โครงการจัดหารายได้ทุกโครงการ  ต้องดำรงอยู่ได้ด้วยเงิน
  รายได้ของตนเองเท่านั้น      ทำให้ต้องขวนขวายหารายได้
  เพื่อให้กิจการคงอยู่ได้ และรักษาพนักงานได้
  กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

  1. จัดหาผู้ดูแลโครงการเพื่อกำกับดูแล กระตุ้นเตือนพนักงานประจำโครงการในการหาลูกค้าเพิ่ม
  2. ลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด และส่งเสริมการให้บริการที่ดีเยี่ยมเทียบเท่าเอกชน

    

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.  ทุกโครงการมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
2.  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

 
   6. งานคลัง สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาสำคัญ
 1. เอกสารการขอเบิกจ่ายจากคณะ / หน่วยงาน /ศูนย์/สำนัก มีความผิดพลาด ทำให้ต้องมีการส่งกลับไปแก้ไขใหม่ ทำให้เสียเวลาเจ้าหนี้ได้รับเงินช้า
 2. ขาดแคลนบุคลากร ที่ทำหน้าที่ดูแล แก้ไข หรือพัฒนาระบบ
  MIS ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 3. การมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลายฉบับ ทำให้เจ้าหน้าที่มีความสับสน
  กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ให้แก่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่การเงินและพัสดุ ประจำหน่วยงาน คณะ ศูนย์ สำนัก
  2. จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) ให้แก่บุคลากร
  3. จัดงบประมาณเพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัดตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.  มีคู่มือการปฏิบัติงานอย่างน้อย    1  ฉบับ    ที่ประกอบด้วยเนื้อหา
     ที่ต้องใช้อ้างอิง  เช่น  ระเบียบ      Flow chart     แสดงขั้นตอน
     การเดินเอกสาร   และแบบฟอร์มที่ใช้ในการแต่ละเรื่องการเบิกจ่าย
2.  บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจ  ในงานที่ตนต้องปฏิบัติชัดเจนขึ้น
3.  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

 
   7. งานพัสดุ สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาสำคัญ
 1. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ไม่มีความกระตือรือร้น
 2. การขัดแย้งกันระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงาน
  กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

  1. ปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น
  2. จัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
2. บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงาน

 
   8. งานอาคารสถานที่ สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาสำคัญ
 1. มีปัญหาและอุปสรรคจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ โดยเป็นความยุ่งยากที่เกิดจากปัจจัยที่   ไม่สามารถควบคุมได้
  เช่นไฟฟ้าดับ ไฟตก ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย เครื่องพิมพ์
  เอกสารไม่ทำงาน ซอฟแวร์มีปัญหา ซึ่งปัญหาเหล่านี้
  เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิด
  ความยุ่งยากมากในการทำงานได้
 2. เครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ ยังไม่เพียงพอกับความ
  ต้องการใช้ หรือไม่ตรงกับลักษณะงานที่ต้องการใช้กับหน่วย
  งานต่าง ๆ ช่างต้องดัดแปลงวิธีการทำงานตลอด     หรือการ
  ซ่อมให้เข้ากับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ทำให้การทำงานล่าช้า
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการใช้งานหรือบำรุงรักษาวัสด
  ุอุปกรณ์ตามที่ได้ให้คำแนะนำไว้    ทำให้อุปกรณ์เสียหรือเสื่อม
  สภาพก่อนเวลาอันควร


  กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

  1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่คุณภาพสูง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น
  2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้มีจำนวนเพียงพอ และเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานแต่ละประเภท
  3. จัดให้มีเอกสาร และคู่มือการใช้งานในการดูและรักษาอุปกรณ์ ตลอดจนอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยละเอียด และให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. วัสดุอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีมีอายุการใช้งานนานขึ้น
2. การซ่อมบำรุงหรือแก้ไขปัญหา ได้อย่างรวดเร็ว
3. มีคู่มือการใช้อุปกรณ์ทุกชนิด

 
   9. งานยานพาหนะ สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาสำคัญ
 1. ผู้ขอใช้รถต้องการใช้รถก่อนที่คำร้องขอใช้รถราชการ
  จะถึงฝ่ายยานพาหนะ ทำให้กระทบกับการจัดคิว
 2. เนื่องจากรถราชการถูกใช้งานตลอดเวลา ทำให้การเช็ค
  สภาพรถทำได้ไม่เต็มที่s

  กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือจากบุคลากรให้ขอใช้รถล่วงหน้า เพื่อสะดวกในการจัดคิวการใช้รถ
2. จัดตารางสำหรับการตรวจเช็คสภาพรถ ตามกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเมื่อมีการนำรถออกต่างจังหวัดตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1. การให้บริการเป็นไปตามคิว ไม่มีการคิวชนกัน ซึ่งอาจเกิดปัญหา
     ในการจัดรถแทน
  2. รถมีอายุการใช้งานนานขึ้น


 
   10. งานรักษาความปลอดภัย สภาพปัจจุบันที่เป็นปัญหาสำคัญ
 1. จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ รปภ. มีจำนวนไม่เพียงพอ
 2. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รปภ. ไม่มีความรู้และทักษะ
  ในการปฏิบัติงานที่ดีด้านการรักษาความปลอดภัยมาก่อน
  เข้าปฏิบัติหน้าที่ทำให้ขาดความรู้ และปฏิภาณไหวพริบ
  ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 3. การไม่ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ พนักงาน หรือแขกผู้มาเยือน
  โดยมักจะมีการฝ่าฝืน กฎระเบียบอยู่เสมอ ทั้งเกิดจากความไม่รู้
  หรือตั้งใจจะละเมิด
  กลวิธี รองรับดังต่อไปนี้

  1. จัดส่งบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน รปภ. เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จะนำกลับมาใช้งานได้
  2. จัดทำป้ายบอกทางหรือสัญลักษณ์ ที่มีความชัดเจน หรือมีมาตรการสำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบ
  3. จัดทำบัตรแลกสำหรับเวลาเข้า - ออก

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 1.  การให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย  มีความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการ
 


  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะทำการติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนากองกลาง โดยวิธีการดังต่อไปนี้


  1. จัดทำรายงานการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยวัดความสำเร็จตามตัวชี้วัดในแต่ละกลวิธี
  2. จัดทำรายงานการประเมินผลลัพธ์ของแผนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผนฉบับนี้ (พ.ศ. 2555) โดยวัดผลลัพธ์ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้

 
 

<<  
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658