**  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย์ **
กลับหน้าแรก

ประวัติ นโยบาย การแบ่งส่วน SWOT แผนพัฒนา กองกลาง กลยุทธ์  กลวิธี   บุคลากร     
 
 

   
  ปรัชญา
 
บริการด้วยใจ   ฉับไว   ถูกต้อง
 

วิสัยทัศน์
 
กองกลางเป็นหน่วยงานหลักในการบริการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เพื่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนของสังคม
   
  พันธกิจ
 
 ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
   
  นโยบาย กองกลาง
 
กองกลางมุ่งเน้นการบริหารงานและการบริการอย่างเป็นระบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน
และการทำงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
สอดรับกับนโยบายของสำนักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
 

<<  
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658