:::  ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  :::

   ::  งานสารบรรณ

   ::  งานการเงินและบัญชี

   ::   งานพัสดุ

   ::   งานประชาสัมพันธ์

   ::  งานประชุมและพิธีการ

   ::  งานโสตทัศนูปกรณ์

   ::  งานยานพาหนะ

   ::  งานรักษาความปลอดภัย

   ::   งานอาคารสถานที่ฯ

   ::  งานจัดหารายได้

     circle03_blue.gif     กองกลาง
     circle03_blue.gif    กองบริหารงานบุคคล
     circle03_blue.gif    กองพัฒนานักศึกษา
     circle03_blue.gif     กองนโยบายและแผน
     circle03_blue.gif     กองบริการการศึกษา
     circle03_blue.gif    กองศิลปวัฒนธรรม 
     circle03_blue.gif    หน้าแรกสำนักงาน สอ.
 


 

 

 

Update
02/11/53
 
 
 
 
 
 
 
 
 


คุณศณัฐฌา ฤกษ์ดี
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกลาง

   >>  ประวัติ 
   >>  นโยบาย

   >>  วัตถุประสงค์ 

   >>  ภารกิจหลัก

   >>  
โครงสร้างการบริหาร  

   >>  การประกันคุณภาพ 
 
   >>  บุคลากร
 
   >>  One Stop Service
          >>  กลับหน้าแรก


<<  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658