**  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย์ **
กลับหน้าแรก

ประวัติ นโยบาย การแบ่งส่วน SWOT แผนพัฒนา กองกลาง กลยุทธ์  กลวิธี   บุคลากร     
 
 

 
       จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กองกลาง (SWOT)
  โดยทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   เพื่อระบุถึงจุดแข็ง    
  (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อม
   ภายนอก เพื่อที่จะระบุถึงปัจจัยโอกาส (Opportunity) และ
   ข้อจำกัดหรืออุปสรรค (Threats) ของกองกลาง ดังนี้
         

<<  
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658