**  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย์ **
กลับหน้าแรก

ประวัติ นโยบาย การแบ่งส่วน SWOT แผนพัฒนา กองกลาง กลยุทธ์  กลวิธี   บุคลากร     
 
 

 
          ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเเบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์พ.ศ. 2549  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หน้า  28 เล่ม   123
ตอนที่ 74  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2549  มีผลบังคับใช้      ณ   วันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2549 ได้ออกประกาศให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี      ออกเป็น
5 กองคือ
        
          1. กองกลาง
          2. กองนโยบายและแผน
          3. กองบริการการศึกษา
          4. กองบริหารงานบุคคล
          5. กองพัฒนานักศึกษา

 
         กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี   มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย สายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
  และรองอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านบริหาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสาม และมาตรา 18 (2)     แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 11 /2549 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการ
ในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 10 งานด้วยกันคือ


1. งานสารบรรณและธุรการ
2.  งานเลขานุการ
3.  งานประชาสัมพันธ์
4.  งานโสตทัศนูปกรณ์
5.  งานทรัพย์สินและจัดหารายได้
6.  งานคลัง
7.  งานพัสดุ
8.  งานอาคารสถานที่
9.  งานยานพาหนะ
10. งานรักษาความปลอดภัย

 

<<  
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658