**  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานบริหารและงานบริการ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย์ **
กลับหน้าแรก

ประวัติ นโยบาย การแบ่งส่วน SWOT แผนพัฒนา กองกลาง กลยุทธ์  กลวิธี   บุคลากร     
 
 
             สายด่วน


             หน่วยงานกองกลาง

     

งานสารบรรณ

   

งานคลัง

   

งานพัสดุ

   

งานประชาสัมพันธ์

  

งานเลขานุการ

  

งานโสตทัศนูปกรณ์

  

งานยานพาหนะ

  

งานรักษาความปลอดภัย

  

 งานอาคารสถานที่ฯ
             สำนักงานอธิการบดี
     circle03_blue.gif   กองกลาง
     circle03_blue.gif   กองบริหารงานบุคคล
     circle03_blue.gif    กองพัฒนานักศึกษา
     circle03_blue.gif     กองนโยบายและแผน
     circle03_blue.gif     กองบริการการศึกษา
     circle03_blue.gif    กองศิลปวัฒนธรรม 
     circle03_blue.gif    หน้าแรก สอ.
             รวมลิงค์ภายใน
ขออภัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุง กรุณาคลิกเพื่อกลับไปหน้าเว็บ รูปแบบเก่า
ติดต่อ กองบริหารงานบุคคล สายด่วนต่อ 1645,1647
กองนโยบายและแผน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่องานพัสดุ สายด่วนต่อ 1610,1611
ติดต่อ ขอใช้ห้องประชุม สายด่วน ต่อ 1606,1605

   
 
   

     
 

   
   
 

<<  
กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  >>
อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เลขที่  27  ถนนอินใจมี  ต.ท่าอิฐ  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
 โทรศัพท์  0-5541-6601-30 ต่อ 0,1605,1609,1645,1658